Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti Geodézie ČS a. s.
se sídlem Praha 1, Ostrovní 30/126, PSČ 110 00,
IČ : 44569521, zapsaná v OR u MěS v Praze sp.zn.: B 11257

svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 19.7.2011 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti GEODÉZIE ČS, a.s.
va 4. patře, Ostrovní 30, Praha 1

Program valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2010 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k účetní závěrce roku 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

5. Schválení roční účetní závěrky roku 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady

7. Závěr

Prezence účastníků bude od 13:45 hod.

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří při prezenci předloží originály listinných akcií na jméno, společnosti GEODÉZIE ČS, a.s. a průkaz totožnosti.

Zástupci právnických osob předají při prezenci navíc výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, případně plnou moc, podepsanou osobami oprávněnými za společnost jednat s ověřenými podpisy.

Účetní závěrka roku 2010 je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00-11.00 hod. v účtárně, č. dveří 144, I patro.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti